Ambities

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Zuid-Holland is een strategisch gelegen delta die altijd mensen heeft aangetrokken. Langs de waterwegen ontstonden krachtige handelssteden en dorpen met elk een uniek profiel en identiteit. Onze steden zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen en ideeën. Stad en land raken steeds sterker met elkaar verbonden. Ons landelijke gebied met zijn dorpen is meer dan ooit een proeftuin voor nieuwe oplossingen op terreinen als klimaat, energie en voedsel.

Zuid-Holland staat in de komende decennia voor een groot aantal opgaven. Zo dient in het komende decennium een fors aantal betaalbare woningen te worden gebouwd en geldt een verduurzamingsopgave voor de bestaande woonvoorraad. Maar er is ook ruimte nodig voor de transitie naar een circulaire economie en een duurzame land- en tuinbouw, het verduurzamen van de energievoorziening, klimaatadaptatie, natuurherstel, gezondheid en leefbaarheid. Onze uitdaging is om een gezonde, sociale en duurzame leefomgeving te realiseren. Maar we beseffen ons dat we tegen grenzen aanlopen. De druk op de ruimte neemt alleen maar toe, terwijl de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk staat . Dat dwingt ons tot keuzes: niet alles kan. Het is niet langer mogelijk om opgaven als vanzelfsprekend te accommoderen, zoals we dat in het verleden wel deden. We zetten maximaal in op zuinig ruimtegebruik, zoals het concentreren van wonen en werken in bestaand gebied, en op meervoudig ruimtegebruik, zoals zon op dak.

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, duurzame, concurrerende, toonaangevende provincie zijn, waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving . Daarvoor moeten er voldoende woningen van de juiste kwaliteit op de juiste locatie zijn. De provincie wil de bouw van passende en betaalbare woningen versnellen, met waarborg voor ruimtelijke en sociale kwaliteit, en passende mobiliteitsvoorzieningen. Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd, zolang het de hoeveelheid en het tempo van woningbouw niet belemmert. De provincie wil het economisch potentieel beter benutten door de steden met hun afzonderlijke kwaliteiten te verbinden. Verder wil de provincie dat het bebouwd gebied klimaatadaptief wordt ingericht. Daarbij kiezen we primair voor bouwen in bestaand bebouwd gebied en nabij knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast maken we een integrale afweging tussen landschappelijk belang en ruimte voor woningen en bedrijven.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 50.480
Baten € 6.160
Saldo € 44.320
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2024 08:03:52 met de export van 07/12/2024 07:57:27