Ambities

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een gevarieerde, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving; in de stad en in het landelijk gebied. Daarom zorgen we voor de instandhouding van de unieke landschappen als veenweiden, de kust en de duinen en het delta- en getijdengebied, en het behouden van de unieke en aantrekkelijke steden.
We helpen plekken te creëren waar wonen, werken, ondernemen en recreëren in balans zijn met water, bodem en natuur. Brede welvaart voor iedereen is de basis, binnen de beschikbare ruimte in onze provincie én binnen de volhoudbare grenzen van ons ecosysteem. En dit laatste vraagt de aandacht, want deze grenzen zijn bijna bereikt. Ons water, landschap en de biodiversiteit staan onder toenemende druk door het groeiend aantal inwoners, de economische ontwikkeling, klimaatverandering en door stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, luchtvaart en industrie. We hebben te maken met bodemdaling, verdroging en vernatting. De opgaven voor waterveiligheid en wateroverlast worden steeds groter en urgenter door klimaatverandering. We hebben behoefte aan voldoende drinkwater en tegelijkertijd aan droge voeten en voldoende voedsel, waarbij we rekening moeten houden met meer weersextremen.

Samenhangende aanpak nodig
Water, klimaat, natuur, landbouw en stikstof zijn als thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar zijn ook verbonden met opgaven op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkeling. En dat zorgt voor uitdagingen in zowel het landelijk gebied als in de stad. Daarbij zijn er internationale en nationale wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken die onze inzet voor natuur, klimaat, water en stikstof noodzakelijk maken. Dit helpt ook om ruimte te maken voor investeringen in nieuwe bedrijvigheid en woningbouw. Stikstofvermindering en het wegnemen van diverse drukfactoren (denk aan verdroging en waterkwaliteit) die de kwaliteitsverbetering van natuur, water en klimaat belemmeren, zowel in het landelijk gebied als in de stad, zijn daarbij cruciale randvoorwaarden. We hebben alleen maar kans van slagen als we proberen om de opgaven in samenhang met elkaar op te lossen.  

Landelijk Gebied
In het landelijk gebied komt de samenhangende aanpak op de doelen tot uiting in het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Hierin werkt de provincie samen met partners zoals gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties, natuurbeheerders en ondernemers aan de opgaven in het landelijk gebied. Deze opgaven zijn voldoende en schoon water, een gezonde natuur en klimaatbestendige inrichting. Deze integrale aanpak versterkt ook onze inzet voor een ecologisch en economisch toekomstbestendig perspectief voor de landbouw. En daarmee voor beheer en behoud van onze karakteristieke landschappen en polders. Binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied voeren we het integrale beleid uit en werken we gebiedsgericht en gericht op de toekomst.

Stedelijk Gebied
Ook in het stedelijk gebied gaat het om het creëren van een gezonde leefomgeving, voldoende en schoon (drink-) water, maatregelen tegen hittestress, natuurinclusieve ruimtelijke ontwikkeling en betere aansluiting van groen-blauwe structuren tussen het stedelijk en landelijk gebied, in relatie tot recreatie, natuurbeleving, welzijn en gezondheid. Zo werken we aan een Zuid-Holland waar we ook in de toekomst goed kunnen leven, in een provincie waar natuur en bodem gezond zijn, het water schoon is, en inwoners kunnen rekenen op bescherming tegen het water.  

Zo bereiken we meer balans tussen ecologie en de economie voor een krachtig en leefbaar Zuid-Holland. Deze samenhangende aanpak werken we hierna verder uit per beleidsdoel uit het omgevingsbeleid.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 187.598
Baten € 42.935
Saldo € 144.663
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2024 08:03:52 met de export van 07/12/2024 07:57:27